Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 2

I bilderna ovan ser vi tre vagnar av olika typ där man tydligt ser att ramverken ör konstruerade på samma sätt och har många identiska detaljer och tillhör samma familj. För en modellbyggare finns stora vinster i att bygga alla vagntyper i en familj samtidigt. Fotografier från Jörnvögsmuseum och Rasmus Larsson.

I del 2 ges en översikt över de minst elva olika familjer av ramverkskonstruktioner som använts för tvåaxliga containervagnar i Sverige. De flesta av familjerna innehåller ett flertal vagntyper vilket vi går igenom i efterföljande delar av artikelserien.

Ramverk för tvåaxliga containervagnar finns av två huvudgrupper. Ramverk ursprungligen designade med inbyggd hydraulisk stötdämpning och ramverk designade som vanliga godsvagnar utan hydraulisk stötdämpning. Under varje sån huvudgrupp finns flera familjer av ramverkstyper. Dessa familjer av ramverk har med tiden genom ombyggnader kommit att innehålla vagnar både med och utan stötdämpning i samma ramverksfamiljer. Trots detta är det rimligt att skilja på huvudgrupperna eftersom de ramverk som från början designats med inbyggd stötdämpning skiljer sig konstruktionsmässigt radikalt från den andra huvudgruppen. Det är också så att de ramverk som från början designats med inbyggd stötdämpning alltid byggts som containervagnar från början. Medans de flesta, men inte alla, vagnar med ramverk som inte designats med inbyggd stötdämpning är ombyggda till containervagnar från andra typer av vagnar. Det här gäller inte bara tvåaxliga containervagnar i Sverige utan är typiskt för tvåaxliga containervagnar i hela Europa.

Huvudgrupp — Ramverksfamiljer designade MED inbyggd hydraulisk stötdämpning

Två containervagnar tillhörande helt olika konstruktionsfamiljer av ramverk. Båda med hydraulisk stötdämpning som skyddar lasten vid kraftiga växlingsstötar. Fotografier av Rasmus Larsson.

I Sverige förekommer två sådana ramverksfamiljer. Den första familjen är en ramverkskonstruktion från sent 60-tal eller tidigt 70-tal framtagen av den tyska vagntillverkaren Talbot. Vagnar med denna konstruktion köptes in i många olika varianter av flera järnvägsförvaltningar i Europa på 1970-talet. De vi känner till är Tyskland, Sverige, Norge och Danmark, men det kan var fler. Vagnfamiljen omfattar minst 12 containervagnstyper.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 3 — Vagnfamilj med stötdämpande ram typ Talbot

Den andra familjen är en svenska ramverkskonstruktion framtagen av AGEVE i början på 1980-talet. Vagnar med denna konstruktion köptes in i flera serier av SJ på 1980-talet. Även Cargo Net har eller har haft vagnar med denna ramverkstyp registrerade i Norge, men det är inte klarlagt ännu om detta är gamla SJ-vagnar eller om NSB i Norge köpt vagnar av denna typ, alternativt att NSBs och SJs gemensamma bolag för kombitrafik köpt in vagnar av denna typ. Vagnfamiljen omfattar minst 4 containervagnstyper.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 4 — Vagnfamilj med stötdämpande ram typ 1980-tal

Huvudgrupp — Ramverksfamiljer designade UTAN inbyggd hydraulisk stötdämpning

Nio vagnar. alla använda för containertrafik, representerande lika många olika konstruktionsfamiljer av ramverk. Alla utan hydraulisk stötdämpning. Fotografier från Järnvägsmueum, Tekniska Museet och Rasmus Larsson.

I Sverige förekommer minst nio stycken ramverksfamiljer med en eller flera vagntyper som använts för containertrafik tillhörande denna huvudgrupp. Av dessa ramverksfamiljer är en enda familj och möjligen ytterligare en från början avsedd för containervagnar medans övriga nio familjer bygger på ramverk skapade för helt andra vagntyper. Intressant är också att en av de genuint svenska ramverksfamiljerna även funnits i Danmark som containervagn genom att begagnade SJ-vagnar sålts till DSB som byggt om dem till containervagnar.

Äldre ramverkstyper designade för nitad sammanfogning

Den äldsta ramverksfamiljen använd för containervagnar kommer från den konstruktion för nitade ramverk i stål avsedd för öppna flakvagnar med 11,000 meters lastytelängd, typ O senare kallad Om, som SJ beställde i flera stora serier under två decennier med start 1933. Ombyggnad av dessa ramverk till olika varianter på containervagnar börjar i slutet av 1960-talet och fortsätter nästan hela 1970-talet. Familjen omfattar minst 4 containervagnstyper och 4 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 5 — Vagnfamilj med ramverk från Om/Ou

Den näst äldsta ramverksfamiljen för containervagnar kommer från den UIC-standardiserade, ursprungligen franska, konstruktion för nitade ramverk i stål avsedd för en kort täckt godsvagn, typ Ge senare kallad Gs, som SJ börjar köpa in i stora mängder 1954. Ombyggnad av dessa ramverk till olika varianter på containervagnar startar tidigt under 1970-talet och fortsätter med nya varianter under 1980-talet. Många Europeiska järnvägsförvaltningar har haft vagnar av denna typ och det finns ett flertal exempel runt om i Europa på ombyggnader av dessa ramverk till containervagnar. Familjen omfattar minst 6 containervagnstyper och 1 standardvagnstyp som använts för containertrafik.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 6 — Vagnfamilj med ram typ Gs

Helsvetsade ramverk av övergångstyp

Den tredje äldsta ramverksfamiljen för containervagnar har sitt ursprung i den svenska konstruktion för helsvetsade ramverk i stål avsedda för både öppna och täckta godsvagnar som tas fram av AGEVE och börjar levereras till SJ 1957. Det här är den äldsta ramverksfamiljen som fortfarande har containervagnar i drift i Sverige 2021. Också det enda exemplet på en genuint svensk ramverkstyp som blivit ombyggt till containervagn i Danmark. Ombyggnad av olika vagntyper med dessa ramverk till olika varianter på containervagnar börjar tidigt under 1970-talet och fortsätter med nya varianter långt in på 1990-talet. Familjen omfattar minst 9 containervagnstyper och 2 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 7 — Vagnfamilj med ram typ Oms-Kps-Gbs

Sen kommer en mycket udda ramverksfamilj som bara består av 10 vagnar byggda i början av 1960-talet som vagnar avsedda för lastbilstrailers och senare konverterade till containervagnar. Konstruktionen av ramverket har klart udda drag som att de centrala långbalkarna ligger ovanför den egentliga lastytan. Ombyggnad av vagnarna till containervagnar sker i slutet på 1960-talet.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 8 — Vagntyp med udda unika ramverk

Moderna ramverk designade för svetsning

Den första klart moderna ramverksfamiljen för containervagnar utan hydraulisk stötdämpning skapas av de flakvagnar med den nya europeiska standardiserade lastytelängden 12,620 meter och axelavståndet 8 meter som SJ beställer i stora mängder under 1960-talet. Ombyggnad av vagnar med dessa ramverk till olika varianter på containervagnar startar redan i mitten på 1960-talet, med helt nya vagnar, och fortsätter åtminstone till slutet av 1990-talet, eventuellt har ytterligare ombyggnader skett efter millenieskiftet. Familjen omfattar minst 3 containervagnstyper och 6 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 9 — Vagnfamilj med ram typ Os-Kbs-8m

Den andra moderna ramverksfamiljen för containervagnar skapas av de flakvagnar med den europeiska standardiserade lastytelängden 12,620 meter och axelavståndet 9 meter som SJ beställer i stora mängder under 1970-talet. Ökningen av axelavståndet med en meter utan att samtidigt förlänga lastytan, jämfört med tidigare moderna ramverk, leder till en helt ny konstruktion av ramverket i vagnens ändar. Ombyggnader av vagnar med dessa ramverk till olika varianter på containervagnar börjar tidigt 1990-tal och har fortsatt efter millenieskiftet. Familjen omfattar minst 2 containervagnstyper och 5 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 10 — Vagnfamilj med ram typ Os-Kbps-9m

Den tredje moderna ramverksfamiljen för containervagnar skapas 1975 när AGEVE designar en ny typ av lång containervagn som SJ beställer 50 exemplar av med leverans 1977. Det här är den enda svenska ramverksfamiljen utan hydraulisk stötdämpning som ursprungligen skapats för containervagnar. Vagnar av typen är efter uppgradering fortfarande i trafik under 2021. Vagnfamiljen omfattar 1 containervagnstyp.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 11 — Vagnfamilj med ram typ 1975

Ramverk designade med datorstöd

Den fjärde moderna ramverksfamiljen för containervagnar skapas när SJ 1976 köper in en stor serie täckta godsvagnar med helt öppningsbara väggar. Dessa vagnars ramverk är av en helt ny konstruktionstyp utan kraftiga centrala långbalkar. De hör ramverken har blivit populära att bygga om till containervagnar efter millenieskiftet och använts till tre väldigt olika typer av containervagnar.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 12 — Vagnfamilj med ram typ Hbis76

En modern ramverksfamiljer skapad i Frankrike och eventuellt redan från början avsedd för containertrafik dyker upp i Sverige när Volvo hyr vagnar för sin interna containertrafik mellan fabrikerna i Sverige och Belgien. Ramverket är uppbyggt av figurskurna plåtar sammansvetsade till ett självbärande ramverk med låg tyngdpunkt.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 13 — Vagnfamilj med ram typ SNCF 70-tal låg tyngdpunkt

Ytterligare en modern ramverksfamilj skapas genom ramverken för de Os vagnar av typ Os 730 som TGOJ köper in 1973. Ramverken är i flera avseenden att betrakta som en föregångare till Hbis 76-ramverken och kan ses som ett mellansteg i utvecklingen. Familjen omfattar minst 1 containervagnstyp och 1 standardvagnstyp som använts för containertrafik.

Läs mer om dessa vagntyper i Del 14 — Vagnfamilj med ram typ TGOJ Os 9m

Ytterligare vagnfamiljer

Utöver dessa familjer finns ytterligare familjer av tvåaxliga ramverk använda för containervagnar i trafik i Sverige och som jag ännu inte kunnat kartlägga. Typiskt för dessa är att de gått i trafik för en enda specifik fraktkund, varit privatägda, inhyrda från utländsk järnvägsförvaltning, eller ombyggda från inköpta utländska vagnar. Dessa vagnfamiljer kommer presenteras vartefter jag fått fram tillräckligt med material.

Två containervagnar i Helsingborgs Hamn 2020. Vagnen till vänster av typ GC Lgjns 745/746 med ram av Talbot-typ har hydraulisk stötdämpning. Vagnen till höger av typ GC Lgns 081 med ram av typen Hbis76 har inte hydraulisk stötdämpning. Utsnitt av fotografi från Helsingborgs Hamn licens CC BY 2.5.

Del 3 — Vagnfamilj med stötdämpande ram typ Talbot

Om du missat del 1 så finns den här:

Tvåaxliga containervagnar i Sverige del 1 — Ett kaos av vagntyper